top of page

PrivacyBeleid&Disclaimer

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.  Met de nieuwe privacywet worden onze gegevens beter beschermd, wat super is.  Niemand wil natuurlijk ongewenste e-mail krijgen. Wanneer jij je inschrijft bij UP by An De Hoon heb je rekening te houden met onderstaande en geef je hier expliciet toestemming voor.

ALGEMEEN

Op deze pagina tref je de privacyverklaring van UP aan.  Je wordt geadviseerd om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen voordat je verdergaat op deze website.   UP is statutair gevestigd in de Oudestraat 146 bus 201, 2610 Wilrijk en staat ingeschreven in de kruispuntbank onder nummer BE06.29.961.550. UP is per e-mail te bereiken via an_dehoon@yahoo.com, ook voor vragen over de privacyverklaring.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe UP omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens.  UP hecht veel waarde aan een goede bescherming van dergelijke gegevens en om jou hier zo goed mogelijk over in te lichten.  Zo wordt onder meer aangegeven welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft UP aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je de website te verlaten.  De verwerking van persoonsgegevens door UP valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

UP behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 11 augustus 2021.

SOORTEN, DOELEN, RECHTSGRONDEN EN TERMIJN VAN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS:

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je het contact/inschijfformulier invult.  Bij het invullen van het formulier wordt jouw naam en e-mailadres gevraagd. Dit is nodig om contact met je op te kunnen nemen, maar wordt ook gebruikt om je in de toekomst op de hoogte te kunnen stellen van bepaalde diensten die interessant voor je kunnen zijn en om je waardevolle informatie op te sturen. De persoonsgegevens worden opgeslagen voor een termijn gedurende de overeenkomst duurt. Daarnaast worden aanvullende persoonsgegevens verwerkt in geval van het afhandelen van een betaling. Hieronder vallen onder andere achternaam, voornaam, telefoonnummer, adres en bankrekeningnummer. UP verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. De bovenstaande gegevens worden tien (10) bewaard uitgaande van de wettelijke bewaarplicht. De rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder je naam en e-mailadres kan UP geen contact met je opnemen. Daarnaast is UP in geval van facturen en belastingaangifte verplicht om deze gegevens te verwerken.

Indien je geen persoonsgegevens aan UP wilt verstrekken, is UP niet in staat om de diensten aan jou te leveren. Hierdoor kan het zijn dat UP niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in zo een geval bij jou. Je kan je afmelden voor de mailinglijst van UP door je af te melden via de link onderaan de e-mails. De mailings worden op onregelmatige basis verstuurt.

COOKIES

UP maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je de website van UP bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie met Facebookpixels en Google Anaytics. Facebookpixels en Google Analytics houden bij welke pagina’s je bezoekt. Tevens doet UP aan retargeting door het verwerken van analytics data zodat wij kunnen zien hoeveel bezoekers de site heeft en daarnaast een op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Ook maakt UP gebruik van cookies ter verbetering van de website, dit worden ook wel functionele cookies genoemd. Zie voor een toelichting over cookies op deze website.

VERWIJZING NAAR ANDERE WEBSITES

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website en op subdomeinen van deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de UP. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de desbetreffende website. UP is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website of voor de privacyverklaring op die website. UP raadt je aan bij bezoek van de website de privacyverklaring goed door te lezen, voordat je verder gaat op de website.

DOORGIFTE AAN VERWERKERS EN DERDE

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door UP zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. Zulke bedrijven worden ook wel ‘verwerkers’ genoemd. Denk aan een bedrijf welke de facturatie verzorgd. Ze zullen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van UP handelen. Het gaat om de volgende verwerkers:

  • ActiveCampaign, voor het versturen van e-mails met informatie omtrent het aangeschafte product. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server buiten België, namelijk in de Verenigde Staten.

  • VS&P, voor het verwerken van betalingen en het genereren van facturen. 

  • Zapier, voor het maken van een koppeling tussen verschillende softwaresystemen

  • Leadpages, voor het opzetten van landingspagina’s met formulieren

  • Facebook, sociaal netwerk en advertentie kanaal

  • Google Analytics, om inzicht te krijgen in de bezoekers van de website

  • Mijn Afsprakenagenda.be, voor het online inplannen van afspraken

  • WebinarGeek, voor het geven van webinars

Jouw gegevens kunnen worden verzameld en gedeeld met bovenstaande verwerkers. Een aantal verwerkers zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EEA), maar vallen dan voornamelijk onder het EU-US Privacy Shield. Dit verplicht hen zeer strikte (gecontroleerde) bescherming te bieden over persoonsgegevens.  UP verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit en alleen dát wat nodig is op bovenstaande gronden, voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEVEILIGING

UP heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van jou te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

JOUW PRIVACYRECHTEN

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je hebt zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens, dit staat in de GDPR (Global Data Protection Regulation of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd). Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren voordat je hiervan gebruik wil maken.

Indien je een klacht wil indienen over UP met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kan je dit bij ons melden door een mail te sturen met je persoonsgegevens naar vivian@krachtvrouwen.be. Dan helpen we je graag verder.

DISCLAIMER

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website.  Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

GELINKTE INTERNETWEBSITES

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

GEEN AANSPRAKELIJKHEID

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Facebook Cover Photo.png
bottom of page